T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Zonguldak Müftülüğü

30.07.2020

2020 Yılı KYK Manevi Danışmanlık Başvuruları

Manevi Danışman Görevlendirmeleri Usul ve Esasları Talimatı

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesile aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TDV işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol-model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini bu doğrultuda inşa etmektir.

 

 BAŞVURU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Başvurular, Başkanlıkça belirlenen DHYS’ye giriş tarihi dikkate alınarak ilan edildikten sonra, 12 Ağustos 2020 tarihine kadar il müftülükleri tarafından ek-2 başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

2. Başta din hizmetleri uzmanları olmak üzere; vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve öğretmen unvanlarında çalışan bütün personel müracaat edebilecektir.

3. 4/B sözleşmeli personelin, fahri çalışanların, halen yurtdışında görevli olanların, yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanların ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Görev almak isteyen personelin, dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alan örgün lisans mezunu olmaları asgari yeterlilik şartıdır. Farklı alandan açık öğretim ön lisans/lisans başvuruları kabul edilmeyecektir. Manevi danışmanlık ve rehberlikle ilgili özel eğitim almış, bir sertifika programı bitirmiş ve lisansüstü bir programdan mezun olmuş ya da halen devam etmekte olanların bu durumları değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse KYGM ve TDV personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.

4. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin günlük çalışma saatleri, öğrencilerin yurtta bulunuş saatleri ve yerel şartlar dikkate alınarak, müftülük teklifi ve mülki amirin onayı ile belirlenecektir.

5. KYGM, TDV yurtları ve Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenecektir. 

6. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam edebilecektir.

7. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında ve Diyanet Gençlik Merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin yurtta veya gençlik merkezinde kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile müftülüklerce düzenlenebilecektir.

8. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe bildirilecektir. Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.

9. Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.

10. Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.

11. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

12. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.

13. Görevlendirmeler 6 (altı) aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

14. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak görevlendirme süresi bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

15. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.

16. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple her ay en az bir defa yurtlardaki çalışmaları yerinde görmek üzere müftülükler tarafından ziyaret edilmek suretiyle denetim yapılacaktır.

17. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar, KYGM il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYGM il müdürlüğüne sunulacak, müftülükçe talep edilen raporlar ise görevlendirmelerin yapıldığı gün itibariyle her ayın son haftası aylık olarak müftülüğe sunulacaktır.

    Bunun yanı sıra KYGM, TDV yurtları ve gençlik merkezlerinde manevi danışmanlar tarafından gençlere yönelik yapılan faaliyetler DHYS’de aktif bulunan faaliyetler bölümü ve rapor bölümünden sistemine girilecektir. Her ayın ikinci haftasının son Cuma gününe kadar bir önceki aya ait raporun DHYS’ ye girilmiş olması gerekmektedir.

 

ZONGULDAK İL MÜFTÜLÜĞÜ